Reformer och resultat under den S-ledda regeringen från 2014 fram till nu

Här nedan finner du över 100 exempel på reformer och resultat under den S-ledda regeringen, från 2014 och framåt:

 

 

JOBB OCH ARBETSMARKNAD


2014-2018

 • 300 000 fler människor i jobb.
 • Sysselsättningsgraden i åldrarna 20–64 år var den högsta i EU.
 • A-kassan höjs för ökad trygghet för löntagarna.
 • En historiskt stor satsning på infrastruktur och ökade resurser till järnvägsunderhåll med 47 procent.
 • Lex Laval avskaffad, svenska kollektivavtal kan krävas igen.
 • Krav på kollektivavtalsenliga villkor vad gäller lön, arbetstid och semester införs vid offentlig upphandling.
 • Investerat i ett kunskapslyft Länk till annan webbplats. för 100 000 nya utbildningsplatser i hela landet.
 • Ett klimatpolitiskt ramverk med ambitiösa klimatmål införs.
 • Miljöbudgeten fördubblas, Klimat- och Industriklivet lanseras.

2018 och framåt

 • Kan agera kraftfullt tack vare god ekonomi och den lägsta statsskulden sen 1977.
 • 350 000 fler i arbete (sedan 2014).
 • Ett nytt system för korttidsarbete införs och hundratusentals jobb räddas.
 • Stöd till utbildning för korttidspermitterade införs.
 • A-kassan förstärks ytterligare och omfattar fler. Antalet medlemmar ökar.
 • Statsbudgeten för 2021 väntas öka den ekonomiska tillväxten 2021 med 2,3 procentenheter och sänker arbetslösheten med 1,3 procentenheter. Det motsvarar 75 000 jobb.
 • Lanserat fyra samverkansprogram för mandatperioden 2019-2022 för att ytterligare stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Samverkansprogrammen bygger på målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna.
 • Hårdare krav på arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige så att svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.
 • Från och med 2021 bygger vi ut Kunskapslyftet till över 150 000 platser.
 • 150 nya arbetsmiljöinspektörer och 10 000 fler inspektioner.
 • Missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och exploatering av utländsk arbetskraft på svensk arbetsmarknad stoppas.
 • Gått vidare med parternas på arbetsmarknaden och genomfört en historisk omfattande överenskommelse om trygghet och omställning. Kommer bland annat att ge möjlighet till studier för kompetensutveckling mitt i arbetslivet med 80 procent av lönen.
 • Utökade möjligheter för arbetslösa att studera med bibehållen ersättning.
 • Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden. Därför stärkt skyddet för visselblåsare i all privat och offentlig verksamhet.
 • Bättre och snabbare etablering genom bland annat det nya intensivåret för nyanlända liksom andra insatser.
 • Rekordstort byggande: Under 2020 färdigställdes det mer än dubbelt så många hyresrätter som 2014. Närmare 60 000 bostäder har påbörjats det senaste året. Trenden är att de flesta nya lägenheter som färdigställs är hyresrätter. Det beror bland annat på regeringens investeringsstöd för byggande.

 

 

VÄLFÄRD


2014-2018

 • Över 100 000 fler anställda i välfärden ger en viktig ökning av antalet sysselsatta i kommunfinansierad verksamhet i förhållande till befolkningen.
 • Största bostadspolitiska satsningen på 20 år. År 2018 färdigställdes det största antalet lägenheter sedan 1973 och över hälften var hyresrätter.
 • Barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden.
 • Steg tas för att helt avskaffa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare genom att skatten sänkts för tre av fyra pensionärer.
 • Barngrupperna i förskolan är de minsta sedan 1992.
 • Gjort barnkonventionen till svensk lag.
 • Lärarlönelyftet har gett 65 000 lärare höjda löner.
 • Stora resurstillskott och 31 000 fler anställda i skolan.
 • Fler elever klarar skolan och förbättrade resultat i de internationella kunskapsmätningarna.

2018 och framåt

 • Historisk satsning på välfärden. Allt som allt, och inklusive extraordinära kostnader för corona, tillförde vi välfärden 61 miljarder kronor 2020 och vi tillför 44 miljarder kronor 2021. Det är pengar som kommuner och regioner kan använda till att exempelvis stärka äldreomsorgen och skolan. Vi täcker tre gånger så mycket som de beräknade förlorade skatteintäkterna på grund av Coronakrisen.
 • I detta ingår en historisk satsning på svensk äldreomsorg med en bred permanent resursförstärkning till kommunernas äldreomsorg med 4 miljarder kronor årligen och en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder inom regeringens äldreomsorgslyft med ytterligare 1,7 miljarder kronor 2021. Tillsammans med de medel som aviserades när äldreomsorgslyftet presenterades i våras innebär det 7,4 miljarder kronor till svensk äldreomsorg 2021.
 • Det generella statsbidraget – det vill säga statens ekonomiska bidrag till kommuner och regioner – har dessutom höjts permanent med 22,5 miljarder kronor hittills under mandatperioden. Även detta pengar regioner och kommuner kan använda för att exempelvis stärka vården, skolan och äldreomsorgen.
 • Ett stort Likvärdighetsbidrag till skolan där mest resurser går dit de behövs bäst
 • Vi levererar nu på pensionärslöftet så att det ger upp till 5 000 kr mer om året i plånboken efter skatt till framförallt pensionärer i LO-yrken.
 • Den orättfärdiga skillnaden i beskattning mellan lön och pension tas bort till 2023.
 • Sjukförsäkringen blir tryggare. Den kritiserade 180-dagarsgränsen har ändrats och Försäkringskassas arbete med stöd och rehabilitering har förstärkts.
 • Yrket undersköterska har reglerats. Det innebär att yrkets betydelse tydliggjorts i lag och att det nu finns krav för vem som kan anställas som undersköterska.
 • Anställda inom äldreomsorgen har fått rätt till kostnadsfria arbetskläder
 • Andelen som arbetar heltid inom vård och omsorg har ökat
 • Infört närmare tre tillgänglighetsmiljarder som går direkt till regionernas arbete med att korta väntetider i vården och tillsatt Sveriges första nationella delegation för ökad tillgänglighet i sjukvården.
 • Inrättat Sveriges första nationella vårdkompetensråd för att stärka arbetet med att det ska finnas tillräckligt med vårdpersonal med rätt kompetens.
 • Riktat över tre miljarder kronor till primärvården, bland annat så att fler ska kunna få en fast läkarkontakt på sin vård- eller hälsocentral.
 • Finansierat Sveriges största vaccinationsprogram någonsin, det mot covid-19.
 • Moderniserat läkarutbildningen så att fler läkare snabbare ska kunna bli färdiga specialister och avsatt särskilda resurser för att fler sjuksköterskor ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska med lön under utbildningen
 • Inlett en nationell satsning på ambulanssjukvården med 250 miljoner kronor
 • Höjt det statliga stödet till psykiatrin och psykisk hälsa till de högsta nivåerna någonsin, över 2 miljarder kronor
 • Underhållsstödet har höjts. En höjning som kommer särskilt ensamstående kvinnor med barn till del.
 • Påbörjat införandet av familjeveckan som innebär att arbetande föräldrar kan vara lediga när barnen inte kan vara i skolan. En familj med två föräldrar kan vara lediga under sex dagar per år, fördelat på dem båda – tre dagar var – och en förälder som har ensam vårdnad om barn kan vara ledig högst sex dagar per år.

 

 

TRYGGHET FRÅN BROTT


2014-2018

 • Ökat stöd till brottsoffer.
 • Mål om tio tusen fler polisanställda till 2024 tillsammans med historiskt stora satsningar på polisen. Mer än fördubblat antal som utbildas till polis.
 • Skärpt straffet för grovt vapenbrott.
 • Utökat möjligheten att beslagta brottsvinster från kriminella
 • Höjt minimistraff för vissa allvarliga våldsbrott.
 • Förenklat och förbättrat möjligheterna till kamerabevakning till exempel på brottsutsatta platser och där narkotika säljs.
 • Kriminaliserat försök, förberedelse och stämpling till grova olaga hot och vapenbrott.
 • Tillskjutit medel till Statens Institutionsstyrelse, SiS.
 • Förhandlat fram två blocköverskridande överenskommelser mot terrorism. Förstärkningar av Säkerhetspolisen.

2018 och framåt

 • Polisutbildning på två nya orter: Borås och Malmö.
 • Mer än halvvägs till målet om tio tusen nya polisanställda. Rekordmånga poliser i riket – fler än 21 000 stycken.
 • Polisen har fått nya verktyg som exempelvis förbättrade möjligheter att använda hemlig dataavläsning som gör att man lättare kommer åt kriminellas krypterade information.
 • Kriminalvården får cirka 4,6 miljarder kronor för utökad platskapacitet och ökad beläggning perioden 2019-2023. Ny anstalt i Kalmar aviseras.
 • Straffrabatt för unga slopas för 18-20-åringar för brott med minimistraff ett års fängelse eller mer.
 • Vi har återinfört möjligheterna till datalagring och kamerabevakningen har byggts ut kraftigt i Sverige.
 • Fler än 60 straffskärpningar sedan 2014 till exempel relaterade till den organiserade brottsligheten. Några exempel:
  • skärpt straff för mord.
  • samröre med en terroristorganisation kriminaliserat.
  • skärpt straff för grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott.
 • Uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram.
 • Center mot våldsbejakande extremism har inrättats.
 • Straggen för allvarligare knivbrottslighet ska skärpas.
 • Regeringen föreslår att tidiga förhör i större utsträckning ska kunna användas som bevisning i framför allt större brottmål. Då är den förhörda personen mindre påverkad av vad andra har sagt. Det minskar också risken för att vittnen och brottsoffer utsätts för hot vilket i sin tur kan få fler att våga vittna.
 • Alla punkter är klara eller på gång i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten.

 

 

MIGRATION, FÖRSVAR, UTRIKES, EU


2014-2018

 • Sverige erkände Palestina 2014. Sverige invalt i FNs Säkerhetsråd 2017-2018 med stor majoritet.
 • 2018 höjdes biståndet till 1 procent av BNI.
 • Gräns- och id-kontroller, den tillfälliga lagen, återvändandeavtal med Afghanistan. Migrationsverkets förvarsplatser har ökat med drygt 100 procent, från 257 till ca 520 platser.
 • Återaktivering av värnplikten och växande kullar av värnpliktiga. Återupprättad militär närvaro på Gotland. Överenskommelser om ca 26 miljarder kronor på försvaret 2016-2020.
 • Feministisk utrikespolitik införs.
 • Förbättrat utstationeringsdirektiv Länk till annan webbplats. som bättre upprätthåller principen om lika lön för lika arbete – det går inte längre att i samma utsträckning konkurrera med osunda villkor eller dumpade löner.

2018 och framåt

 • Sverige är 2021 ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) igen efter 28 år.
 • Regeringens demokratisatsning, Drive for Democracy, har nått över en miljon över hela världen. Insatser under Corona-pandemin har bidragit till att stärka demokratiska krafter där demokratin och mänskliga rättigheter utmanas — inte minst fackligt förtroendevalda.
 • Regeringen har beslutat om den största satsningen på civilt försvar i modern tid. Sammanlagt förstärks det civila försvaret med 4,2 miljarder kronor fram till 2025.
 • Försvarspropositionen 2021-2025 innebär den största höjningen av anslagen på 70 år. Mellan 2015 och 2020 har nivån på anslagen till det militära försvaret ökat med 25 procent och under perioden 2021 till 2025 ökar nivån på anslagen med ytterligare ca 45 procent.
 • Regeringen föreslår ett nytt amfibieregemente i Göteborg, en flygflottilj i Uppsala och nya regementen i Arvidsjaur, Kristinehamn, Falun och Sollefteå med ett utbildningsdetachement i Östersund.
 • 2020 var antalet asylsökande det lägsta på tjugo år.
 • Ny migrationslagstiftning på plats där tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. Med den nya lagen får Sverige nu en långsiktigt hållbar migrationslagstiftning, som upprätthåller asylrätten och befrämjar integration.
 • Införandet av en rättsstatsmekanism som villkorar stöd från EU:s budget med efterlevnad av rättsstatens principer.
 • Stärkt arbetet för kärnvapennedrustning igenom Stockholmsinitiativet.
 • Vi har tillsatt ett särskilt sändebud mot organiserad brottslighet.

 

 

HELA LANDET SKA VÄXA OCH LEVA


2014-2018

 • 21 beslut om att flytta ut hela eller delar av statliga myndigheter från huvudstaden, vilket hittills inneburit att knappt tusen tjänster har omlokaliserats till andra delar av landet.
 • Stora tillskott har gjorts för att rusta och bygga nya vägar och järnvägar, i hela landet.
 • En livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats. har sjösatts. Ett särskilt driftstöd  Länk till annan webbplats.har införts för att öka tillgången till livsmedelsbutiker i glesbygd.
 • Cirka 5,5 miljarder kronor har satsats på bredbandsstöd och tusentals företag och hushåll har fått tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

2018 och framåt

 • Driftstödet Länk till annan webbplats., ett stöd till livsmedelsbutiker på landsbygden, fördubblas under 2018-2022. Cirka 270 butiker omfattades 2019.
 • Regeringen har presenterat den största ekonomiska ramen någonsin för infrastruktursatsningar. Totalt närmare 900 miljarder kronor för perioden 2022-2033.
 • Fler statliga servicekontor i hela landet. Sedan 2018 har 15 nya kontor öppnats, ytterligare tre planeras öppnas under hösten 2021. Regeringen har också beslutat om en kraftig utbyggnad på minst 28 nya kontor samtidigt som ytterligare myndigheter ansluts till serviceutbudet.
 • Mindre kommuner får bättre förutsättningar genom förändrat utjämningssystem. Regeringen fortsätter att avsätta särskilda medel för riktade insatser i kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar.
 • Nationell bredbandssatsning om totalt 2,85 miljarder kronor (2020-2025) samt cirka 1 miljard kronor 2019-2020 inom landsbygdsprogrammet.
 • Regeringen har presenterat den största ekonomiska ramen någonsin för infrastruktursatsningar. Totalt närmare 900 miljarder kronor för perioden 2022-2033. (Ungefär 876 miljarder).

 

 

JÄMSTÄLLDHET


2014-2018

 • En tredje reserverad (pappa-)månad i föräldraförsäkringen infördes.
 • Ny samtyckeslagstiftning, höjda straffa för grov våldtäkt och grov misshandel, stärk skydd mot trakasserier. Skärpta påföljder för överträdelse av kontaktförbud, nya bestämmelser för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.
 • Regeringen gör också stora satsningar på att bekämpa hedersvåld- och förtryck Länk till annan webbplats. med bland annat 100 miljoner kronor 2018 för att bekämpa hedersförtryck.
 • En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor tas fram.

2018 och framåt

 • Statsbudgeten för 2021 ger mer till kvinnor än till män och mer till vanligt folk där de tiondelar av befolkningen som har minst (decil 1-3) får den största procentuella höjningen av ekonomisk standard.
 • En samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Omfattar åtgärder 57 miljoner kronor årligen 2019-2020.
 • Regeringen har beslutat att avsätta 100 miljoner kronor årligen 2020-2021 för att stärka de ideella kvinno- och tjejjourernas arbete.
 • Regeringen intensifierar arbetet med mäns vål mot kvinnor och presenterar ett historiskt omfattande åtgärdspaket med 40 punkter uppdelade i fyra områden:
  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kundskap och metodutveckling.

 

 

KLIMAT


2014-2018

 • Sverige antog världens mest ambitiösa klimatmål. Vi införde ett klimatpolitiskt ramverk med klimatlag och klimatmål för att bli världens första fossilfria välfärdsland och 2045 inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
 • Vi drev på för snabbare utsläppsminskningar globalt och i EU.
  • Vi stod på oss för ett ambitiöst och bindande Parisavtal med sikte på att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader.
  • Vi har fått med USA och Indien för att minska industriutsläppen (genom initiativitet LeadIT).
  • Vi reformerade EU:s utsläppshandel med ett svenskt förslag som gjort utsläppsrätterna många gånger dyrare och nu stänger ned Europas kolkraft i en takt som ingen hade kunnat föreställa sig för bara fem år sedan.
 • Industriklivet infördes och snabbade på industrins omställning för nya att pressa utsläppen och nå nya exportframgångar och skapa nya jobb.
 • Miljöbudgeten fördubblades.
 • Den största tågsatsningen i modern tid presenterades.
 • Klimatklivet för investeringar i förnybar el, laddstolpar och biogas i hela landet lanserades.
 • Fossilfritt Sverige startas för att öka takten i klimatomställningen. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria.

2018 och framåt

 • Sverige visar att det går att skapa nya jobb och sänka utsläppen på samma gång. Våra växthusgasutsläpp har minskat med 40 procent sedan 1990. Vi har klarat etappmålet för 2020.
 • Vi drev på så att EU kom överens om en ny klimatlag på EU-nivå med målet om en nettominskning av EU:s utsläpp på minst 55% till 2030 jämfört med 1990
 • Med en tydlig politisk styrning mot fossilfrihet, generösa stöd och framåtlutade företag skapas nu tiotusentals nya jobb när Sverige nyindustrialiseras med enorma investeringar i klimatvänlig tillverkning av batterier och fossilfritt stål.
  • Stora industriinvesteringar görs över hela landet men nyindustrialiseringen i norra Sverige är unik. Närmare 1 000 miljarder bedöms investeringar för gröna produkter och fler jobb. Trycket i Norr- och Västerbotten är så stort att en samordnare utses.
 • Svensk export av klimateffektiv teknik pressar ned utsläppen i andra länder med motsvarande halva Sveriges nationella utsläpp.
 • Inför kvotplikt som ökar inblandningen av förnybart i all bensin och diesel så att alla bilförare, oavsett var man bor eller vilken bil man har, kan bidra till omställningen.
 • Genomför de största investeringarna i miljö- och klimat i Sverige någonsin
 • Kräver förnybart i flygbränslen – för vi ska inte sluta resa, bara sluta släppa ut.
 • Inför gröna obligationer och styrt om de allmänna pensionsfonderna mot hållbara investeringar.
 • Ett riktat miljardstöd på 6 miljarder till kollektivtrafiken.

 


 

Här hittar du en länk till hela listan.

 

facebook Twitter Email