Representantskapet i Tobo måndag 27 januari

Ett 30-tal medlemmar hade samlats till Arbetarkommunens representantskap måndag 27/1 2020 i Tobo Folkets hus. Vendel-Tobo-Örbyhus S-förening stod för värdskapet.

Mötet leddes av Pia Wårdsäter eftersom ordinarie ordförande Christer Niklasson var sjuk och vice ordförande Jonas Nyberg jobbade. Pia hälsade alla välkomna, varefter ett antal dagordningspunkter betades av:

 • Ett förslag på AK-budget för 2020, presenterat av kassör Lize-Lotte Löfgren, klubbades.
 • Några nomineringar till partidistriktets styrelse och ombudsval till de två partidistriktskongresserna genomfördes:
  För det första nominerade vi Bengt-Olov Eriksson till posten som kassör i partidistriktets styrelse samt Viktoria Söderling som ersättare i partidistriktets styrelse.
  För det andra valde vi 12 stycken ombud till 2020 års båda partidistriktskongresser (den första går av stapeln i Skutskär 18/4, med Älvkarleby Arbetarekommun som värd).
 • Ett antal personer (där var och en representerar en förening eller facklig organisation) valdes in i årets 1:a maj-kommitté. Barbro Wiklund valdes till posten som sammankallande för kommittén.
 • Arbetarekommunens mötesplan för 2020 fastslogs.
 • Rapporten från styrelsekonferensen (genomfördes 17–19 januari) fick omfatta även aktuellt från region och kommun. Behovet av en kommunikatör togs upp (inte ifrågasatt, det klargjordes att den kostnaden inte rymdes i den vanliga AK-budgeten utan kan bäras av andra tillgångar). Behovet av mer aktiva föreningar klargjordes. Rapporten lades till handlingarna.
 • Efter en kort fikapaus (inklusive sedvanlig lottförsäljning och vinstdragning) redogjorde studieansvariga Marie-Louise Rindå för de olika möjligheterna som finns vad gäller studier och studiecirklar. Ytterligare besked kommer att ges fortlöpande via mejl till alla medlemmar samt via info på hemsidan, och när AK-styrelseledamöter besöker föreningarnas årsmöten.
 • Efter några övriga frågor (där vi bland annat resonerade kring svårigheten som en KF-ledamot kan möta när hen i en specifik fråga vill ha ett svar från den styrande kvintetten — några tips och råd förmedlades, men någon ”quick fix” kring detta finns dessvärre inte) avslutades mötet.

 

Jan Zetterqvist

facebook Twitter Email