Tierps kommun kan bättre — valmanifest 2022

Vi ber om ditt förtroende och din röst för att kunna genomföra vår politik som sätter välfärden främst! Vi prioriterar barn och äldre. Välfärdens kärna är förskolan, skolan, äldreomsorgen och vården. För att dessa ska fungera och utvecklas krävs satsningar på personalen.

Vi ber om ditt förtroende och din röst för att kunna genomföra vår politik som sätter välfärden främst! Vi prioriterar barn och äldre. Välfärdens kärna är förskolan, skolan, äldreomsorgen och vården. För att dessa ska fungera och utvecklas krävs satsningar på personalen.

Politik för Tierps kommuns Barn och ungdom

Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha goda förutsättningar för att lyckas. Därför vill vi genomföra följande:

 • För att det pedagogiskt lärande ska fungera krävs ändamålsenliga lokaler. Därför behövs nya lokaler för förskolan i stora delar av kommunen. Mest akut är det i Söderfors, Skärplinge, Tierp, Månkarbo och Örbyhus. En långsiktig plan för alla kommunens förskolor behövs.
 • Utöver dessa nybyggnationer vill vi etablera en förskola som har ”Ur- och skurkoncept” med Vegahallen som bas.
 • Införa en förskolebuss som är inredd för att fungera som en förskoleavdelning, men samtidigt har möjligheten att förflyttas allt efter behov.
 • Alla barn ska få möjlighet att träffa äldre genom ”4-åringen på äldreboendet”-verksamhet.
 • Förskolans uppdrag är att möjliggöra för alla att uppnå målen utifrån barnets egna förutsättningar och är viktigt framför allt för barnens språkutveckling. Därför föreslår vi att alla barn ska ha rätt till 20 timmars förskola.
 • För att möta de utmaningar som inte minst segregation, trångboddhet och fattigdom utgör behöver en stor genomgång av kommunens alla skolor göras tillsammans med elever, föräldrar, fackliga och personal.
 • Genom att förskolan lämnar lokalerna på Örbyhus skola får grundskolan äntligen utrymme för alla sina elever.
 • För att alla barn ska bli sedda och för att skapa en bättre arbetsmiljö behövs fler vuxna, framför allt fler pedagoger i såväl förskola som skola.
 • Genom att implementera konceptet ”Morfar i skolan”, som innebär att daglediga under ordnade former finns med i skolan, får eleverna fler trygga vuxna i sin närhet. Detta blir ett bra komplement till skolans personal och ger samtidigt en meningsfull fritid för de som väljer att engagera sig.
 • Tierps kommun har ett framgångsrikt näringsliv. Vi behöver hitta fler områden där skolan och näringslivet kan samarbeta.
 • För att alla elever, även de med särskilda behov, ska få goda förutsättningar att lyckas behöver den specialpedagogiska kompetensen ökas i alla skolformer.
 • För att fånga upp ungdomar i behov av stöd i ett tidigt skede vill vi införa fältassistenter.

Politik för Tierps kommuns äldre

Alla äldre har rätt till en värdig ålderdom. Därför vill vi genomföra följande:

 • Skapa trygghet och kvalité i omsorgen om våra äldre genom ökad kontinuitet. Den har försämrats de senaste åren och den utvecklingen måste brytas!
 • Träffpunkterna, som tidigare kallades Femklövern, behöver återstartas i samarbete med de kommunala äldreboendena, men också på de orter där de inte finns äldreboenden som Skärplinge och Söderfors.
 • De äldre ska få större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Därför måste vi sluta minutplanera i hemtjänsten.
 • För att skapa ökad frihet för äldre i behov av stöd vill vi införa fler digitala hjälpmedel, vilket också frigör personaltid till insatser som social samvaro och längre besök.
 • En långsiktig plan för kommunens äldreboenden behövs för att säkerställa att vi kan täcka det ökande behovet.
 • Vi behöver samarbeta för att ingen ska falla mellan stolarna i kontakterna med region och kommun. Glappet är tyvärr fortfarande stort, till dels beroendepå bristande förståelse för den andres uppdrag.
 • Förslaget att lägga ner den geriatriska avdelningen vid Tierps vårdcentrum säger vi tydligt nej till! Vi socialdemokrater vill se ett vårdcentrum med närvårdsplatser och nattöppen jourmottagning. Tierps vårdcentrum är i stort behov av nya lokaler!
 • Tierps kommun behöver utveckla stödet till och samarbetet med sociala företag. Dessa kan göra stor nytta såväl miljömässigt som i arbetet med att hjälpa människor att komma ut på arbetsmarknaden.
 • För att alla ska ha likvärdiga möjligheter i vårt samhälle vill vi ta fram ett program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske i dialog med alla berörda och arbetet med att genomföra programmet ska också ske i samverkan med berörda.

Politik för Tierps kommuns Personal

En god personalpolitik är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda god välfärd för våra kommuninnevånare. Därför vill vi genomföra följande:

 • Alla ska ha rätt till heltid, men möjlighet till deltid.
 • Rätt till arbetsskor för alla inom vård och omsorg, för att skapa en bättre arbetsmiljö och motverka fall- och förslitningsskador.
 • För att minska användandet av timvikarier samt öka kontinuiteten och kompetensen i arbetsgruppen ska vi där det behövs överanställa samt arbeta med vikariepool.
 • De som jobbar nära våra barn och äldre förtjänar bättre villkor. Därför föreslår vi en riktad lönesatsning till personalen inom välfärden.
 • För att skapa god arbetsmiljö för alla behövs rutiner kring flexibel arbetsplats och hemarbete. Lärdomarna som dragits under pandemin kan tjäna som underlag.
 • Kompetensutveckling för personalen är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater.

Politik för att bygga Tierps kommun

Tierps kommun ska vara en bra kommun att bo och leva i. Alla ska ha tillgång till kultur och fritid. Därför vill vi genomföra följande:

 • Detaljplanelagd mark för boende och företagande ska finnas i alla kommunens orter.
 • Öka takten på arbetet med kommunens egna projekt för tillväxt som finns i Siggbo och Libbarbo. Kommunen ska även vara ett aktivt stöd för privata exploateringsaktörer som till exempel Karlholm Strand.
 • För att Tierps köping ska fortsätta utvecklas behöver en ny centrumplan tas fram. Detta ska naturligtvis göras tillsammans med näringslivet.
 • För att inte slösa kommunens resurser och skapa onödiga konfliktytor behöver koncernsamordningen förbättras, och fler sätt att samarbeta skapas.
 • Ekonomi i balans är viktigt. Ett ansvarsfullt hanterande av våra gemensamma resurser är en självklarhet.
 • Kulturhuset Möbeln ska vara ett nav för att erbjuda kultur tillgänglig för alla.
 • Vår kommun har unika såväl natur- som kulturmiljöer som har stor potential att utvecklas. Därför vill vi samarbeta med aktörer som till exempel Stiftelsen Leufsta, Tierp porten och Tierp Arena för att sätta Tierp på kartan och skapa goda förutsättningar för besöksnäringen.
 • Miljön och tillgängligheten vid Trollsjön behöver utvecklas, så den kan svälja alla tillresande under varma sommardagar.
 • Skärplinge behöver en ny fullstor gymnastikhall för att bland annat möta Olandersskolans behov.
 • Utveckla idrottsplatsen i Söderfors för att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att röra sig mer och upptäcka glädjen i idrott. Dessutom verkar vi för en konstfrusen bandyplan samt sagostig.
 • För att uppmuntra till ökad rörelse för alla ska Hälsans stig anläggas på flera platser i kommunen.
 • Dialogen med kommunens företagare måste förbättras liksom kommunens företagsklimat.
 • Bredbandsutbyggnaden måste fullföljas i hela kommunen. Det ska vara möjligt att båda bo och driva företag oavsett var i kommunen man bor.
 • För att ge möjlighet att resa miljövänligt och för att underlätta för personer som har svårt att själv ta sig längre sträckor vill vi tillsammans med regionen införa en lokalbuss i Tierps köping under lågtrafik.
 • Våra innevånare ska kunna tanka fossilfritt. Vid upphandling ska krav ställas på ökad andel fossilfria bränslen.
 • Nybyggnationer av bostäder behövs, bland annat i Örbyhus. Hällbacka i Söderfors vill vi bygga om till bostäder för äldre.

Vi har självfallet även många fler viktiga frågor för vår kommuns utveckling, men vi prioriterar välfärden först!

Möt våra kandidater

Kommunlistan

1. Viktoria Söderling, 34 år, Oppositionsråd, Tierp
2. Jonas Nyberg, 53 år, Processoperatör, Söderfors
3. Marie-Louise Rindå, 56 år, Flygtekniker, Tobo
4. Benny Larsson, 50 år, CNC-operatör, Skärplinge
5. Linda Friberg, 46 år, Processoperatör, Söderfors
6. Robin Falk, 32 år, Kurator, Örbyhus
7. Matilda Svahn, 34 år, Uppdragsledare, Tierp
8. Christer Borg, 52 år, Skolresurs, Tierp
9. Christina Holmström, 56 år, Lärare, Örbyhus
10. Bengt-Olov Eriksson, 67 år, Pensionär, Månkarbo
11. Christina Svensson, 56 år, Enhetschef, Skärplinge
12. Lars-Olov Färnström, 66 år, Pensionär, Hållnäs
13. Marielle Bredberg, 34 år, Revisor, Tierp
14. Börje Wennberg, 70 år, Lärare, Tierp
15. Margareta Magnusson, 68 år, Sjuksköterska, Skärplinge
16. Gunnar Jansson, 67 år, Pensionär, Karlholm
17. Helena Broman, 56 år, Fritidspedagog, Söderfors
18. Oskar Nilsson, 45 år, IT-tekniker, Tierp
19. Lize-Lotte Löfgren, 68 år, Undersköterska, Tierp
20. Linus Sevefjord, 38 år, Verkstadsarbetare, Söderfors
21. Andrea Nyberg, 19 år, Studerande, Söderfors
22. Ulf Andersson, 61 år, Idrottsplatsvaktmästare, Örbyhus
23. Katarina Larsson, 49 år, Butiksbiträde, Skärplinge
24. Per Sangert, 36 år, Industriarbetare, Yttrö
25. Idalinn Levin, 22 år, Lageransvarig, Tierp
26. Simon Henriksson, 38 år, Industriarbetare, Tobo
27. Inger Andersson, 61 år, Barnskötare, Örbyhus
28. Martin Mårtensson, 26 år, Undersköterska, Tierp
29. Stefan Andersson, 68 år, Ingenjör, Tierp
30. Barbro Wiklund, 71 år, Pensionär, Tierp
Resterande namn på vår lista hittar du på vår hemsida

Regionlistan

1. Börje Wennberg, 70 år, Lärare, Tierp
8. Margareta Magnusson, 68 år, Sjuksköterska, Skärplinge
11. Robin Falk, 32 år, Kurator, Örbyhus
16. Erika Aspgren Wallin, 46 år, Kommunikatör, Skärplinge
18. Idalinn Levin, 22 år, Lageransvarig, Tierp
23. Christer Borg, 52 år, Skolresurs, Tierp
24. Katarina Larsson, 49 år, Butiksbiträde, Skärplinge
27. Petrus Söderling, 41 år, Försäkringsspecialist, Tierp

Riksdagslistan

10. Viktoria Söderling, 34 år, Oppositionsråd, Tierp
15. Benny Larsson, 50 år, CNC-operatör, Skärplinge
24. Erica Aspgren Wallin, 46 år, Kommunikatör, Skärplinge

Kommunalrådskandidat

Viktoria Söderling är vår kandidat till finanskommunalråd. Hon är idag oppositionsråd men har tidigare varit ansvarig för kommunens vård- och omsorgsfrågor. Viktoria brinner för att sätta välfärden först, med målet att alla ska ha tillgång till en bra förskola och skola samt vård och omsorg!

facebook Twitter Email