Får det kosta så mycket att spara?

Hur känns det för personalen när luciakaffet stryks, samtidigt som kommunstyrelsens ordförandes kontor renoveras – igen? skriver Viktoria Söderling (S) i en debattartikel införd i UNT måndag 2018-12-17. (Längre ner återfinner du ett svar på debattartikeln, infört i UNT onsdag 2018-12-19 och skrivet av Sara Sjödal (C), finanskommunalråd i Tierps kommun.)

Det ekonomiska läget i Tierps kommun är ansträngt, och kommunens verksamheter kämpar med smarta lösningar för att inte det politiskt pålagda köpstoppet skall påverka verksamheten alltför negativt.

Den nya blågröna politiska ledningen passar trots kommunens tuffa ekonomiska situation på att måla om samt flytta väggar och dörrar för att kontoren i ”maktens korridor” skall falla den nya ledningen i smaken.

De flesta av Sveriges kommuner har haft ett tufft ekonomiskt 2018, så också Tierps kommun. En snörik vinter, nationellt omlagd integrationspolitik och ökat antal orosanmälningar i kombination med att Tierp växer så det knakar är bakgrunden till 2018 års minussiffror. Nu står vi inför beslutet om vilken budget som skall styra Tierp under kommande år.

När läget är tufft gäller det att prioritera och våga fatta svåra beslut, men samtidigt att var modig och våga tänka nytt.

Vi socialdemokrater vill i budgeten prioritera kärnverksamheten, samtidigt som vi är fast övertygade om att även kultur och fritid behövs.

Det behövs för folkhälsan och för att skola och omsorg skall funka ännu bättre och även för kommunens attraktivitet. Ett rikt kultur- och fritidsutbud ger ökad folkhälsa. Och det ska inte styras av den enskildes plånbok.

Nationellt har C och L lämnat walk over i budgetfrågan, vilket resulterat i en högerbudget som röstats igenom tack vare aktivt stöd från Sverigedemokraterna. En budget som framför allt innebär att de mest välbeställda får sänkt skatt. I Tierps kommun vill det nya styret höja skatten för att täcka effekterna av minskade statsbidrag.

Den skattesänkning som M lovade i valrörelsen är tydligen redan glömd. Vad är då skillnaden mellan statlig och kommunal skatt? Kommunalskatten slår hårdast mot de som redan har minst, pensionärer, lågavlönade och ensamstående föräldrar.

Av den utlovade senare skattesänkningen syns inte ett spår i de blågrönas flerårsplan.

De regler som kommunen har för hur ekonomin skall skötas vill den nya ledningen ändra. Vi socialdemokrater avvisar detta sätt att ”försöka fuska” sig ur en svår ekonomisk situation. Ska vår kommun ha en långsiktigt hållbar ekonomi, så måste vi ”följa regelboken” både när det går lätt och när det är svåra tider.

Mer pengar till förskola och skola låter ju bra, men vad skall dessa pengar användas till?

Av den information vi fått kommer de ökade resurserna att framför allt gå till till att betala ökade kostnader för lokaler. Verksamheten har tagit fram en plan för skolans lokalbehov, en plan som oppositionen inte har fått ta del av. Den enda information vi fått är att lokalförsörjningsplanen kommer att vara en del av underlaget i kommande översiktsplan. Så under ett antal år när översiktsplanen arbetas fram så budgeterar de blågröna för att betala för tillfälliga paviljonglokaler i till exempel Kyrkbyn, och låta skolbyggnaden stå tom och utan renovering, eftersom de inte vågar fatta beslut kring skolans framtid.

Tierps torgfest med dess nästan 4 000 besökare föreslås också läggas ned.

Det kan i hastigheten vara en enkel besparing, men med lite mer eftertanke håller inte resonemanget. Torgfesten har många funktioner. Dels är det naturligtvis en fest för tierpare och alla tillresta, men de som kanske mest har uppskattat arrangemanget är köpingens affärsidkare. De har kunnat se en klart ökad omsättning till följd av alla besökare, något som i förlängningen gynnar handeln och attraktionskraften i vår kommun.

Att flytta några dörrar och måla om några väggar är kanske inte några stora pengar på det stora hela, men som ledare behöver man leva som man lär.

Vilka signaler sänder den nymålade vita väggarna och flyttade dörrarna till Söderfors bandyklubb, som kämpar med att få ihop sin verksamhet utan konstfrusen is?

Hur upplever eleverna på crossinriktningen de flyttade dörrarna? Vad känner barnen som hade torgfesten som enda chans att i sommar få se en konsert med sina idoler? Hur upplever personalen det när det traditionella luciakaffet stryks samtidigt som kommunstyrelsens ordförandes kontor måste renoveras igen, trots att det endast är några år sedan det senast gjordes?

Den nya blågröna politiska ledningens vision verkar enbart vara att göra sig av med det socialdemokratiska arvet, inte att utveckla kommunen. I ett svårt ekonomisk läge är det bästa för vår kommun och dess innevånare att vi politiker samarbetar. Att bygga murar och undanhålla oppositionen den information som den politiska ledningen sitter på är inte vad som gynnar utvecklingen av vår kommun. Vi socialdemokrater efterfrågar långsiktighet och ett perspektiv som är längre än ett år, och inte desperat kortsiktig ryckighet.

Viktoria Söderling, oppositionsråd (S), Tierp
(Viktorias debattartikel i UNT hittar du här.)

 


 

 

 

Här finner du ett svar på ovanstående debattartikel, skrivet av Sara Sjödal (C), finanskommunalråd i Tierps kommun.

 

Viktoria Söderling förvånar (unt.se/debatt 17/12) genom att dra slutsatsen att vår renovering är ett försök att städa bort socialdemokratin, skriver Sara Sjödal (C).

Att flytta två dörrar samt spackla och måla för att anpassa arbetsrummen till moderna arbetsplatser och funktionellt mötesrum med whiteboard i stället för en blekt kommunkarta och diplom från forna dagar är något som borde ha gjorts för länge sedan. Grunden till att flytta dörrarna låg i att avskaffa den gamla strukturen med ett sekreterarrum som måste passeras innan man kommer in till de högt uppsatta politikerna. Det har varit ett otroligt spring genom det rum som är arbetsplats åt en av sekreterarna. Det har medfört att inga sekretessärenden har kunna hanteras i rummet samt att sekreteraren fått alldeles för många frågor kring var kommunalrådet befinner sig och dennes mötesagenda, frågor som inte ska hanteras av medarbetaren eftersom Tierps kommun inte har politiska sekreterare.

Genom dörrflytt har ytterligare ett arbetsrum skapats som medger lika god arbetsmiljö som övriga i korridoren. Dörrflytt är ett sätt att resurseffektivisera samtidigt som kvalitetsutveckling sker.

Viktoria Söderling förvånar (unt.se/debatt 17/12) genom att dra slutsatsen att detta är ett försök att städa bort socialdemokratin.

Är ett sekreterarrum à la sjuttiotalets maktstruktur en del i socialdemokratin för henne så är svaret ja, vi avskaffar gamla strukturer till förmån för ett nytt och modernt ledarskap.

Utmaningen för vår välfärd ligger i att klara av att resurseffektivisera och kvalitetsutveckla utan att tvinga medarbetarna springa fortare. Budgeten för 2018 har Viktoria Söderling själv varit högst delaktig i att ta fram, verkligheten visar vid senaste prognosen i oktober att det blev minus 33 miljoner i stället för plus 20 miljoner. Tierps kommun har aldrig haft ett så stort minus, det är allvar nu. Kommunen har under lång tid haft en oroande ökning av kostnader som inte vägs upp av ökade intäkter i samma takt, under 2018 har brytpunkten passerats och siffrorna blir röda. Förändras inget kommer siffrorna inom en snar framtid inte bara vara röda utan också tresiffriga. För att möjliggöra medarbetarnas delaktighet i att identifiera och genomföra kvalitetshöjande- och resursbesparande förslag måste det temporärt tillföras mer pengar genom skattehöjning i kombination med besparingar, det är att ta ansvar.

Jag beklagar om oppositionsrådet kände sig snuvad på kommunhusets luciafirande med tillhörande pepparkaka.

Men det fanns alternativ, alla de luciatåg som ordnades runt om i våra verksamheter samma morgon i skolor samt på förskolor och våra boenden tack vare kommunens medarbetare vilka aldrig haft en chans att besöka kommunhuset för att ta en luciafika eftersom de alltid är upptagna med den medborgarnära verksamheten. För mig är det en rättvisefråga – antingen bjuder vi alla medarbetare på luciafika eller så avstår vi. Att bjuda in till luciafika med vetskapen om att det bara är några utvalda på framförallt kommunhuset som kan komma ifrån det dagliga arbetet är inte ok. Men denna orättvisa traditionsenliga fika kanske ytterligare är en del i det socialdemokratiska arvet att förvalta för Viktoria Söderling? I så fall har vi i C-M-KD-MP-L-styret medvetet städat bort ytterligare spår av Socialdemokratins mångåriga styre.

Ett modernt ledarskap bygger på likabehandling och medarbetarnas delaktighet. Nu öppnar vi nya dörrar för att möjliggöra det.

Sara Sjödal (C), finanskommunalråd i Tierps kommun
(Sara Sjödal-inlägget i UNT hittar du här.) 

facebook Twitter Email