Valmanifest 2018

Här är vårt valmanifest inför mandatperioden 2018-2022: Vi bygger vår gemensamma framtid

En bra start i livet

 • Jämlik skola
  • Studiemiljön i hemmet ska inte påverka dina möjligheter att klara skolan. Läxläsning med vänner och lärare ska erbjudas i skolan.
 • Utbyggd förskola med mindre barngrupper
  • Att alla barn får en bra start i livet är viktigt för oss. Därför vill vi bygga fler förskolor och anställa fler för att möjliggöra mindre barngrupper.
 • Grundskolan
  • Fler vuxna som anställs i skolan ska bidra till en bättre lärandemiljö och ökat behov av skollokaler ska tillgodoses.
 • Elevhälsan
  • Det behövs krafttag för att ge alla elever rätt till bra psykisk hälsa. Vi vill satsa på fler kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor.
 • Enklare steg in i arbetslivet
  • Vi vill införa en sommarjobbsgaranti för de som läser på gymnasiet.
  • Samverkan mellan Högbergsskolan och det lokala näringslivet i Tierps kommun kan bidra till bättre matchning och ett första jobb.
 • Röreslefrihet
  • Vi vill att unga i kommunen åker avgiftsfritt med UL under sommarlovet.

 

Stöd i livets alla skeden

 • Nytt Vårdcentrum med bland annat jourmottagning och närvårdsplatser
 • Mobila team för närmare vård
 • Ökad kvalité och integritet med digitala verktyg i hemtjänsten
 • Säkerställa tillgången till akutvård genom införande av en tredje ambulans nattetid
 • Nybyggnation av vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende
 • Nära samverkan med Region Uppsala för att ingen ska hamna mellan stolarna

 

Ökad tillväxt

 • Utveckla ett ännu bättre företagsklimat
  • Intensifiera samarbetet med företagarföreningar.
  • Tillgodose behovet av mark för företag.
  • Ordna knutpunkter och satsningar för att bättre kunna matcha arbetssökande med de lokala företagen.
  • Skapa förutsättningar för utveckling av handeln i kommunen.
 • Ökat bostadsbyggande för att kunna möte olika behov
  • Tillgång på planlagd mark.
 • Integrering av nyanlända in i jobb
 • Stärka turistnäringen
  • Stötta initiativ för ökad turism.
  • Samarbeta med olika aktörer, exempelvis Tierps Arena.
  • Säkerställa behoven av boenden, utbildning och barnomsorg.
 • Underlätta inflyttning av arbetskraft
  • Säkerställ behoven av boenden, utbildning och barnomsorg.

 

Aktiv fritid, god hälsa och inspirerande kulturliv

 • Stöd till civilsamhället för att möjliggöra ett rikt föreningsliv
 • Utveckla Möbeln till ett kulturhus för kreativitet och naturlig mötesplats i vardagen
 • Utveckla Vegavallen till ett sport- och rekreationscentrum
 • Upprustning av Vendelbadet
 • Satsa på boulebanorna i Örbyhus och Karlholm
 • Inrättande av hälsans stig
 • Installera utegym i fler delar av kommunen
 • Fortsätta utveckla näridrottsplatser för spontan och rolig motion

 

Rörelse och kommunikation som får vardagen att fungera

 • Det ska finnas goda möjligheter att resa inom kommunen samt resa till och från kommunen
  • Utveckla pendlingsmöjligheterna till Gävle, Uppsala och Stockholm
 • Nya Upptåg för ökad kapacitet
 • Tillräckligt med parkeringsplatser i anslutning till tågstationerna
 • Laddstolpar i olika delar av kommunen
 • Bättre belysning av gång- och cykelbanor för ökad trygghet
 • Fler och bättre cykelvägar
 • Bättre tillgång på cykelparkering vid tågstationerna

 

Attraktiv arbetsgivare

 • Förbättrad arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt
 • Stärkta möjligheter till inflytande och verksamhetsutveckling
 • Utvecklade möjligheter till kompetensutveckling

 

Hållbar utveckling

 • Kraftigt minska matsvinnet i kommunens verksamhet
 • Kollektivtrafik som är fossilfri senast 2022
 • Utbyggnad av laddstolpar
 • Plan för att kommunens energiförbrukning ska sänkas och övergå mot mer förnyelsebar energi

 

En bättre nystart i Tierp

 • Korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad
 • Ökad möjlighet till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb
 • All verksamhet i kommunen ska omfattas av praktikprogrammet för snabbare integrering och fortsatt språkutveckling
 • Skapa naturliga mötesplatser i vardagen mellan boende i kommunen och nyanlända

 

Trygghet och tilltro

 • Vi vill ha fler närvarande poliser i våra offentliga miljöer och i våra bostadsområden
 • Arbetet mot segregationen ska intensifieras inte minst genom insatser för att minska arbetslösheten
 • Vi vill öka den sociala tryggheten genom att lyfta och förstärka den ideella sektorns arbete
 • Tryggare offentliga miljöer med god belysning

 

Vår kommunfullmäktigelista 2018:

1: Bengt-Olov Eriksson, Månkarbo
2: Viktoria Söderling, Tierp
3: Jonas Nyberg, Söderfors
4: Barbro Wiklund, Tierp
5: Gunnar Jansson, Karlholm
6: Christina Svensson, Skärplinge
7: Lars-Olof Färnström, Tierp
8: Maris-Louise Rindå, Tobo
9: Pontus Söderberg, Söderfors
10: Erica A Wallin, Västland
11: Oskar Nilsson, Tierp
12: Christina Holmström, Örbyhus
13: Torgny Helgesson, Hållnäs
14: Linda Friberg, Söderfors
15: Christer Niklasson, Tierp
16: Margareta Magnusson, Skärplinge
17: Börje Wennberg, Tierp
18: Helena Broman, Söderfors
19: Kjell Hammerin, Söderfors
20: Inger Andersson, Örbyhus
21: Tomas Delgado Pinto, Tierp
22: Elin Lindqvist, Söderfors
23: Stefan Andersson, Tierp
24: Lize-Lotte Löfgren, Tierp
25: Fared Shamma, Söderfors
26: Sara Lindqvist, Tierp
27: Benny Larsson, Skärplinge
28: Anette Pettersson, Örbyhus
29: Ulf Andersson Örbyhus
30: Eivor Englund, Tierp
31: Robin Gustafsson, Örbyhus
32: Inger Johansson, Tierp
33: Saad Salih Hamad, Skärplinge
34: Villy Wahlström, Karlholm
35: Violet Englund, Tierp
36: Clark Wilger, Tobo
37: Tommy Engström, Tierp
38: Lena-Britt Zetterqvist, Tierp
39: Hans Edin, Örbyhus
40: Alf Våhlén, Söderfors
41: Katarina Larsson, Skärplinge
42: Jan Zetterqvist, Tierp
43: Kristoffer Watz, Örbyhus
44: Frida Nyberg, Söderfors
45: Torsten Lindberg, Söderfors
46: Claes Holmgren, Tierp
47: Maria Mååg, Tierp
48: Erik Bolander, Örbyhus
49: Mauri Järvi, Söderfors
50: Lars-Peter Hållstrand, Hållnäs

facebook Twitter Email