Partikongress 2021

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress hålls den 3-7 november 2021, på Svenska mässan i Göteborg.

 

Nytt datum för partikongressen

Med anledning av COVID-19 råder det fortfarande stor osäkerhet hur pandemin kommer att utvecklas och verka under våren 2021.

Partistyrelsens kansli har analyserat flera olika scenarier och bedömningen är att en flytt av kongressen är det alternativ som bäst överensstämmer med partiets ambition med en socialdemokratisk kongress. Därför har partistyrelsen beslutat att skjuta upp kongressen från maj till den 3-7 november 2021.

Även vid en uppskjuten kongress kommer partistyrelsens kansli ha beredskap för ett eventuellt läge där kongressen begränsas i deltagarantal eller sker digitalt, helt eller delvis. Att skjuta på ett genomförande av kongressen till hösten 2021 strider inte mot våra stadgar, tvärtom har kongressen genomförts vid denna tidpunkt tidigare. Snarare tror vi att det blir en positiv injektion för kommande valrörelse.

 

Kongressen är partiets högsta beslutande organ

En kongress som genomförs året innan allmänna val ska enligt stadgan vara av ett större format sett till innehåll och omfattning. Det innebär att samtliga politikområden avhandlas.

 

Motioner

Motion kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation och den ska sändas till arbetarekommunens styrelse.

Motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne. Yrkanden sammanfattas i en eller flera att-satser. Innan motionen skickas till arbetarekommunen kan den behandlas av annan organisation som är ansluten till arbetarekommunen, till exempel en socialdemokratisk förening.

Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den. Motion som avslagits sänds inte till kongressen.

Samtliga motioner jämte partistyrelsens utlåtande och övriga förslag är partidistrikten, arbetarekommunerna och kongressombuden tillhanda senast den 22 september 2021.

 

Nominering av ombud

350 ombud ska väljas till partikongressen. I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet per den 28 april 2021.

Inför val av kongressombud kommer partidistriktet indelas i valkretsar. Dessa fastställs av distriktsstyrelsen som också fastställer antal ombud och suppleanter i varje valkrets. Valkretsindelning och tidpunkt för kandidatnomineringens avslutande kommer distriktsstyrelsen meddela senast den 3 maj 2021.

När distriktsstyrelsen har meddelat tidpunkt för kandidatnomineringens avslutande fastställer arbetarekommunens styrelse dag då förslag på kandidater senast ska vara inlämnade till arbetarekommunens styrelse.

Varje medlem har rätt att föreslå kandidater.

 

Val av ombud

Val av ombud till kongressen ska ske genom sluten omröstning och valet ska pågå under minst två dagar. Valet får påbörjas tidigast den 3 juni 2021 och ska vara avslutat den 3 augusti 2021.

Arbetarekommunens styrelse fastställer tid/tider och plats/platser för valförrättningen.

Ombudsvalet kan ske genom brevröstning enligt regler som fastställs av distriktsstyrelsen. På samma sätt kan val genomföras via digitalt omröstningssystem.

Alla partimedlemmar som erlagt medlemsavgiften senaste två veckor innan val av kongressombud inleds är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap.

Så snart ännu ej fastställda datum är bestämda kommer informationen att uppdateras.

facebook Twitter Email