Motion 20230131 – Översyn av lokalhyror för föreningslivet

(Här hitter du motionen som pdf: Motion 20230131 – Översyn av lokalhyror för föreningslivet.pdf )

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 dec hade jag en interpellation angående rimliga förutsättningar för våra pensionärsföreningar att bedriva verksamhet riktad till kommunstyrelsens ordförande. I hennes svar på interpellationen är hon positiv och svarar ja på frågan att hon är villig att arbeta för ”likvärdiga förutsättningar för alla föreningar runt om i vår kommun”. Dock upplyste hon mig om att jag valt fel väg för att komma vidare i frågan. Hennes besked till mig var att jag skulle använda den andra möjligheten som oppositionen har för att väcka frågor, nämligen att skriva en motion.

Jag är naturligtvis lyhörd inför goda råd, och därför har jag gjort precis det KSO uppmanade mig att göra, nämligen att omformulera min interpellation till en motion.

Mot bakgrund av att vi uppenbarligen är överens i sakfrågan, och att jag agerar helt i linje med KSO:s förslag så hyser jag goda förhoppningar om såväl positiv som snar behandling av denna motion.

Mitt förslag är följaktligen att Tierps kommun ser över villkoren beträffande lokalhyror för föreningslivet i allmänhet och pensionärsföreningarnas villkor i synnerhet, i syfta att skapa goda, realistiska och likvärdiga förutsättningar för att kommunens pensionärsföreningar ska kunna bedriva en omfattande verksamhet till fromma framför allt för våra äldre kommuninnevånare.

Tierp den 31 januari 2023

Börje Wennberg (S)

 

facebook Twitter Email