Repskap i Skärplinge måndag 28/10 — budget i centrum

Ett fyrtiotal S-medlemmar slöt upp till representanskapet i Skärplinge måndag kväll 28 oktober.

Vår gäst denna kväll var partidistriktets förste ombudsman, Ylva Stadell. Hon är ”ny på jobbet” och var därför glad över möjligheten att dels få träffa oss i Tierps AK, dels få en inblick i de kommunalpolitiska frågor som är aktuella för oss.

Därefter presenterade vårt oppositionsråd Viktoria Söderling och vår vice ordförande i utskottet Barn och ungdom Linda Friberg huvuddragen vår alternativa budget för 2020. Några punkter:

 • Vi säger nej kvintettens förslag på att bevilja uppförande av ett vindkraftverk i ett ett utpekat rekreationsområde med närliggande naturreservat. Vi hänvisar i stället till de tre områden som är utpekade som lämpliga för denna typ av verksamhet. Länsstyrelsen har sagt nej två gånger; vi har lagt in i attsatsen att om det blir nej en tredje gång ska ärendet överklagas till mark- och miljööverdomstolen.
 • Ekonomisk prognos för 2019: Förvaltningens prognos pekar på ett underskott på 19 miljoner, men vårt kommunalråd påstår att det blir ett plusresultat — märkligt.
 • Budgetförslag: Vi tycker att heltid som norm är en prioriterad fråga. Prioriterade verksamheter att arbeta med i första hand är förskolan och omsorgen. Det är i dagsläget främst förskolan som lider av deltider. Erfarenheter från andra kommuner visar att det är viktigt att gradvis öka anställningsgraden; vi har strategiskt och framgångsrikt jobbat i över fyra år med detta. Det krävs mer pengar för att ro detta i land, pengar som finns med i vår oppositionsbudget.
 • Jubileumsår (vid nästa årsskifte kommer Tierps kommun fylla 100 år): Nuvarande styret säger ”detta får inte kosta ett öre”. Vi vill lägga en liten summa på att faktiskt fira hela kommunen tillsammans.
 • Kultur och fritid och friluftsliv: Badet i Söderfors har vi valt att inte sälja, eftersom kommunen i alla fall behöver ett utomhusbad. Bandybanan i Söderfors vill vi ska ha konstfrusen is (vintern 2019 sköttes naturis helt ideellt!). Möbeln hoppas vi blir ett hus där alla kan trivas.
 • Näringsliv och arbete: Vi behöver att fungerande företagarråd, där representanterna är demokratiskt valda. Det är viktigt att (på t ex Tierps Arena) marknadsföra kommunen till företagare som potentiella nya invånare. Vi måste också öka kvalitén på vårt teknik- och vårdcollege tillsammans med näringslivet.
 • Omsorg och stöd: Hemmaplanslösningar är viktiga. Träffpunkter (typ femklövern) för äldre; Skärplinge får inte glömmas, inte heller Söderfors när Hällbacka försvinner. Rätten till heltid i Dagverksamheten viktig — i de verksamheter där behovet finns. ”Goda relationer”-arbetet måste göras tillsammans med brukarrådet eftersom alla har rätt till god sexuell hälsa.
 • Utbildning: Vi vill bygga tre nya förskolor: Kyrkbyn (samlokalisera förskolorna i området till Kyrkbyn), Vallskoga och Karlholm. Flytta Hållnas skolas elever till Ol Andersskolan (av främst pedagogiska skäl). Självfallet ska skolorna i kommunen vara likvärdiga! (Vi samarbetar med Skolverket angående likvärdiga skolor; det är ett stort kartläggningsarbete, som följs av insatser på varje skola med all personal involverad). OBS: Vi har inte tagit bort pengar från skolan; medlen ska användas till undervisning, inte till byggnader!
 • Slutligen, angående KF-situationen: Vi samarbetar inte med SD, men de röstar ibland på våra förslag!

Vidare rapporterade Börje Wennberg helt kort om läget i Regionen — några punkter:

 • Regionen står inför beslut om en tilläggsbudget. Dessutom ska vi ta en investeringsbudget. Det vi lägger fram som alternativ är att minska antalet hyrpersonal, utveckla 1177, skapa vårdcentrum i Gottsunda, skapa ett nytt vårdcentrum i Tierp (i vår skuggbudget sker byggstart under denna mandatperiod), ändra mammografiåldersgränsen, utveckla primärvården, inför rabatt på enkelresor inom länstrafiken, utveckla turismen i länet, bygg en ny depå för bussar.
 • Materialkrisen: Beslutet om ”ny” materialleverantör togs ursprungligen i varuförsörjningsnämnden (med dåvarande ordföranden Bertil Kinnunen). Den nya leverantören har svarat JA på alla frågor — allt har skötts ”by the book”. Det som nu fallerar är frakten från Boländerna till respektive sjukhus! Vi sitter i en rävsax. Läget är självfallet inte alls bra, men det måste få ta tid att ordna upp detta. Observera att det inte har varit fel på den offentliga upphandlingen! Frågan kring skadestånd och sanktioner kommer på tal när verksamheten fungerar klanderfritt. En detalj: Ett omtänkt är på gång vad gäller beredskapslagrets storlek.

Ordföranden avslutade mötet.


Ett stort tack till Skärplinge S-förening
som dels ordnade ett gott fika, dels gladde lottköparna med många vinster!

 

 

/Jan Zetterqvist

 

 

facebook Twitter Email