UNT Debatt: Vi protesterar mot kommunens skolplaner

Vi skolledare i Tierp vänder oss å det starkaste emot kommunens planer för skolan, skriver samtliga skolledare i Tierp.

(UNT Debatt 2024-03-28 06:45. Åsikterna i texten är skribentens egna.)

Utifrån pressmeddelandet som det politiska styret i Tierp publicerade i UNT den 18 mars vill vi skolledare i Tierps kommun uttrycka vår stora oro inför de konsekvenser som detta eventuella beslut kan medföra för våra elever, medarbetare, vårdnadshavare, förtroendevalda och ekonomin.

Ert förslag till beslut skulle innebära att den sammanhållna kommunala skolan försvinner, vilket försvårar samarbeten skolor sinsemellan och därmed även förutsättningarna för våra elever. Likvärdighetsarbetet för kommunens elever kommer omöjliggöras och ovissheten för de elever som i dag går på Centralskolan kommer att bli påtaglig. En annan farhåga vi ser är att segregationen kommer att förstärkas, då andelen som gör ett aktivt skolval är betydligt lägre i socioekonomiskt utsatta grupper.

Vad kommer ert förslag innebära för kommunens medarbetare inom skolan? Vad kommer att hända med Centralskolans cirka 75 medarbetare och hur kommer det att påverka kommunens övriga skolpersonal? Det kommungemensamma utvecklingsarbetet, samarbetet och utbytet mellan skolor kommer inte längre gagna alla kommunens elever eller medarbetare.

Hur tänker ni granska och följa upp kommunens användning av skattemedel vad gäller bruk av elevpeng, kommunal måluppfyllelse då offentlighetsprincipen inte gäller för verksamheter som bedrivs av enskilda huvudmän? Er insyn och styrning av kommunens sammanhållna skolpolitik kommer att försvinna.

En annan risk vi ser är att utbildningskostnaderna för våra elever kommer att öka då respektive kommunal elevpeng direkt blir den kommunala avgiften till friskolan. Risken för en kostnadsökning ökar då kommunen alltid måste ha en överkapacitet, eftersom om en enskild huvudman lämnar står alltid kommunen där som ansvarig för barnens skolgång och måste bereda plats.

Om elevunderlaget minskar i den kommunala skolan riskerar skolan bli dyrare per elev och då måste elevpengen höjas till friskolan, likaså om hyreskostnaderna ökar och det oavsett om den haft ökade kostnader eller inte. Detta kommer medföra en ekonomisk planeringsproblematik då Tierps kommun inte på förhand vet om eleverna blir kvar i den kommunala organisationen eller inte och därmed inte heller om pengarna gör det. För att kunna styra den kommunala verksamheten på ett effektivt sätt från resurssynpunkt, krävs en optimal planering så att kommunens medel fördelas utifrån skolors och elevers behov. Detta kommer att försvåras i och med en enskild huvudmans inträde i Tierp kommuns skolsystem. Skolsystemet blir ineffektivare och därmed kostsammare.

Vi känner oro för vilka de socioekonomiska effekterna detta kommer innebära för Tierps kommun samt för vilka negativa ekonomiska konsekvenser detta kommer medföra.

Redan i dag har medarbetare, elever och vårdnadshavare levt i ovisshet utifrån Centralskolans lokalframtid. Den oron förstärks nu och sprids över hela kommunen. Det finns inte en enda enskild åtgärd som ensam kommer att lösa de utmaningar som skolan i Tierps kommun står inför. Ändå är frågan om huvudansvaret för skolan med dess styrning, finansiering och genomförande helt avgörande för att alla elever ska få en likvärdig skolgång. Så behåll huvudmannaskapet för kommunens alla skolor.

Andreas Vestin, rektor vuxenutbildningen, Tierp
Camilla Jansson, bitr rektor grundskolan, Tierp
Christina Norrström, bitr rektor grundskola, Tierp
Elisabeth Lundén, bitr rektor grundskolan, Tierp
Emanuel Levin, rektor grundskolan, Tierp
Frida Kjetselberg, rektor grundskolan,Tierp
Gunilla Olsson, rektor anpassad grund- och gymnasieskola, Tierp
Hans Lithammer, utvecklare utbildning, Tierp
Isabella Bexell, bitr rektor gymnasiet, Tierp
Jonas Björk, bitr rektor vuxenutbildningen och modersmål, Tierp
Karin Herbertsson, rektor grundskolan, Tierp
Lena Skans, rektor grundskolan, Tierp
Linda Gagner, rektor gymnasiet, Tierp
Mikael Ricknell, bitr rektor gymnasiet, Tierp
Peter Söderberg, rektor grundskolan, Tierp
Sofie Eriksson, bitr rektor grundskolan, Tierp
Tobias Tengelin, rektor grundskolan, Tierp

Det här är en debattartikel (UNT Debatt, 2024-03-28 06:45). Åsikterna i texten är skribentens egna.

 

facebook Twitter Email