Integrationsprojekt

Den 11 december hade Tierps S-förening ett medlemsmöte där Emma Andersson, projektledare, och Yaqub Ahmed, föreningslots gästade oss och berättade om det integrationsprojekt de jobbat med det senaste året. Tack Emma och Yaqub för att ni tog er tid att komma och berätta om detta.

Bakgrunden är det kommunalpolitiska integrationsprojektet där den röda tråden är ”att öppna dörrar och skapa mötesplatser där människor kan lära känna varandra”.

I Tierps kommun ska vi hjälpas åt att skapa förutsättningar för alla att förverkliga sina livsmål. Strategin är ett hjälpmedel för att uppnå detta.

I förordet till dokumentet ”Strategi för integration i Tierps kommun” (antagen av kommunfullmäktige § 96/2016) står det så här: Tierps kommun ska vara en kommun där alla ska känna sig välkomna och delaktiga. För att skapa förutsättningar för ett inkluderande mottagande avseende integration av nyanlända har denna strategi tagits fram. För en lyckad integration krävs samverkan mellan kommunens verksamheter, civilsamhället och individen själv. Strategin har satt upp de politiska målen för vad kommunen ska verka för inom sex olika integrationsområden för att uppnå en god integration. De sex områdena är: arbete, bostad, språk, attityd, mötesplatser och samverkan. Alla dessa hänger naturligtvis samman till en enhet. Målet är att skapa goda förutsättningar för de nyanlända så att individens resurser tas tillvara och därigenom skapa en mångfald som bidrar till individens, samhällets och kommunens utveckling. Alla är vi individer med olika erfarenheter, möjligheter och drömmar om vad vi vill med våra liv. I Tierps kommun ska vi hjälpas åt att skapa förutsättningar för alla att förverkliga sina livsmål. Strategin är ett hjälpmedel för att uppnå detta.

facebook Twitter Email